Tillbaka till 1978-1989

Verksamhetsberättelse 1978

Jiujitsuklubben RONIN bildades den 5 december 1977 vid möte med medlemmar ur f.d. Jiujitsuklubben Shiai.

Bakgrund
Ledningen för Shiai ville lägga ned klubbverksamheten beroende på dålig träningsnärvaro av klubbens medlemmar. Vår uppfattning är emellertid den att det understundom dåliga deltagarantalet vållades av klubbledningen beroende på: 1) ändrade sämre träningstider 2) klubbträningen förlades till en liten del av lokalen 3) tråkig träning samt riksinstruktörens allt ringare deltagande.

Dessutom hade klubbens medlemmar en förhållandevis förmånlig månatlig träningsavgift vilken nästan skulle fördubblas vid klubbens nedläggning och ombildning  till s.k. jiujitsugymnasium.

Några av klubbens medlemmar efterlyste reguljära klubbmöten för att diskutera uppläggning av träning, lägerverksamhet samt vanliga klubbmedlemsrättigheter, vilket klubbledningen fann oroväckande.

Shiai avlivas
Vid ett möte på Teatergatan framgick med all önskvärd tydlighet  att ledningen för Jiujitsuklubben Shiai ej hade för avsikt att fortsätta Klubbverksamheten. I stället skulle ett jiujitsugymnasium bildas.

Ronin ser dagens ljus
Några höggraderade kom då på idén att försöka starta en egen klubb för att bibehålla den goda kamratanda som hela tiden funnits bland de tränande. Ett tjugotal f.d. medlemmar tyckte att idén var mycket god. Träningslokal ordnades, möte hölls och den nya Jiujitsuklubben Ronin såg dagens ljus.

Vi sökte och erhöll medlemskap i Svenska Gymnastikförbundet. Vi gjorde också ansökan om att bli medlemmar i SJF (Svenska Jiujitsu Förbundet), vilket av förklarliga skäl ej beviljades. Ledningen for SJF ar ju densamma  som för f.d. Shiai.

I samband med var ansökan till SJF utsattes några av våra medlemmar för sällsynt fula påhopp av SJF. Vi betraktar nu SJF som ett avslutat  kapitel.

Årets träning
Jiujitsuklubben Ronin har under verksamhetsåret bedrivit träning två gånger per vecka med ett sexveckors sommaruppehåll. Till övervägande delen har jiujitsu tränats efter SJF:s kompendier. Som komplement till detta har även träning i judo förekommit. Vi har även fått prova på taido samt dansk jiujitsu. Utomhusträning har vi också provat på. Mestadels har träningen letts av en svartbältesgraderad men även andra höggraderade har verkat som träningsledare.

Träningsläger
Under aret har klubben medverkat vid två träningsläger. Den 20 och 21 maj blev vi inbjudna till Danmark och fick därvid stifta bekantskap med den danska jiujitsun. Vi kunde väl konstatera att vi blev en erfarenhet rikare  och att den danska jiujitsun verkade vara en hårdare variant, vilket till stor del beror på en annorlunda lagstiftning när det gäller rätten till nödvärn.

Jiujitsuklubben Ronin, med Lisbeth och Verner som initiativtagare, arrangerade ett träningsläger i Härskogen den 23 och 24 september och vi bjöd därvid in våra nyförvärvade danska vänner. Då ej någon svartbältesgraderad dansk fanns med  tränades  till övervägande  delen var mjuka humana jiujitsu. Från Ronin leddes träningen av Verner, Uno och Gösta på ett förträffligt sätt. Ordföranden Hans ordnade mattransport, alla bar möbler och mattor så det stod  härliga  till. Till  lördagskvällen hade Rune ordnat med trakteringen, Gösta hade en bejublad föreställning, Uno spelade gitarr, allsång sjöngs, Joan och Elisabet monterade stereoanläggningen för dans. Det åts och dracks, sjöngs och dansades. Klubben skildes från uppdraget med hedern i behåll,  särskilt  med tanke på att det var vart första läger.

Medlemmar
I skrivande stund består klubben av 28 medlemmar. Sedan starten har 10 medlemmar  anslutits medan 4 har slutat.

Avgifter
Årsavgiften har under året varit tio kronor per medlem. Träningsavgifter har uttagits med tjugofem kronor per månad eller 140 kronor per halvår respektive 280 kronor per år.

Graderingskommitté
Under året har svartbältesgraderade bildat en graderingskommitté och fastställt graderingsbestämmelser.

Graderingar
Följande medlemmar har under året graderats: Elisabet Kollberg, Joan Rehnström, Annie Doggwiler till 3 kyu, grönt bälte, i maj 1978. Esko Ikonen, Ronny Hansson, Henri Persson till 2 kyo, blått bälte i September 1978.

Protokollförda möten
Under året har hållits 8 protokollförda möten., 4 klubbmöten, 3 styrelsemöten och 1  årsmöte.

Inkomna förslag
Sigges förslag till extraträning sista lördagen varje månad mellan kl 10-11 har inkommit och verkställts.

Göstas förslag till styrelsens arbetsfördelning vid kommande träningslager har diskuterats. Checklista skall utarbetas.

Runes förslag att Knut Svensson, som god träningskamrat och nybliven pensionär skall hedras med att endast behöva erlägga årsavgiften tio kronor ooh ändå vara välkommen till träningen när helst han önskar har tagits.

Klubbens styrelse
Styrelse har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande: Hans Malmberg
Kassör: Rune Nyrén
Sekreterare: Henri Persson
Suppleanter: Eva Persson, Volker Boehm

Styrelsen Göteborg 19 november 1978.

PDF fil av originalet från 1978 nedan
Verksamhetsberattelse 1978