Tillbaka till 1978-1989

Verksamhetsberättelse 1983

För Jiujitsuklubben Ronins sjätte verksamhetsår vill styrelsen lämna följande berättelse. 1983

Medlemmar
Klubben består av 48 medlemmar av vilka. 41 betalat sin träningsavgift.

Träningsverksamheten
Liksom föregående år har klubben bedrivit sin träning på Ånässkolan under tisdags- och torsdagskvällar, Träningstiden har i år utökats något och omfattar nu ca 90 minuter/gång, Klubben disponerar även träningslokalen under onsdagskvällar. Endast ett fåtal klubbmedlemmar har ännu utnyttjat dessa träningstillfällen. Klubbens träning bedrivs enligt samma system som tidigare år. Träningen har letts av klubbens svartbälten. Vid enstaka tillfällen har träning i judo bedrivits, Under senare delen av året dock endast med svartbältesgraderade medlemmar.

Klubbens styrelse
Klubbens styrelse har för verksamhetsåret 1983 haft följande utseende:
Ordförande: Werner Pedersen
Kassör och
Mtrl förvaltare: Rune Nyrén
Sekreterare: Pe-O Ihrelius
Suppleanter: Annie Doggwiler, Uno Feldthusen (v. ordf.)

Träningsläger
Förutom den vanliga träningen har klubben ordnat följande träningsläger;
5-6 feb, Läger med Jan–Erik Karlsson från Lund, som gästinstruktör.
Till lägret var även andra klubbar inbjudna.
5 mars Ett dagsläger med tonvikt på bältesträning. Egna instruktörer,
1-2 okt Årets satsning: ”Dansklägret” med flera andra klubbar inbjudna, Gästinstruktör J.K. Yamaue,
29 okt ett dagsläger med bältesträning lett av klubbens instruktörer.
Årets läger i Danmark gick av stapeln 7-8 maj, huvudinstruktör vid detta läger var prof. Richard Morris. 22 av klubbens medlemmar deltog i lägret.

För att representera  klubben och för klubbens utveckling har:
Rune Nyrén, Uno Feldthusen och Pe-0. Ihrelius deltagit i ett läger i Bua 5 mars.
Uno Feldthusen, Verner Pedersen och Antonio Nicoletti i ett Malmöläger 13 mars.
Uno Feldthusen, Verner Pedersen och Antonio Nicoletti i ett läger i Lund 23 mars.
Ett antal klubbmedlemmar deltog dessutom i Lysekilslägret 4-5 juni. Detta utbyte har givit till resultat att våra läger har besökts av medlemmar från en del andra klubbar.

Ekonomi
Årsavgiften i J.K. RONIN har under verksamhetsåret varit 25 kr. Träningsavgiften har för helår varit 330 kr. Kursgiften för våra nybörjare har varit 275 kr för två träningar/vecka och 160 kr om man valt att endast träna en gång i veckan.

Klubben har sökt och beviljats aktivitetsbidrag för de av våra medlemmar som är mellan 7 och 25 år.

Klubben har beviljats ett lotteritillstånd om 30 000 lotter med en vinst för klubben av 7 500 kr/år. Pengar utbetalas i slutet av november.

Nybörjare
En kurs för nybörjare startade i september månad med Antonio Nicoletti och Florian Tallian sr, som instruktörer och administratörer. Cirka tjugo nybörjare har startat sin jiujitsuträning.

Klubbtröjor
På ett idéförslag från styrelsen har genom Annie Doggwilers försorg framtagits T-shirts med klubbens Märke. Tröjorna säljs till självkostnadspris.

Försäkring
Klubbens försäkring har ändrats till Svenska Gymnastikförbundets olycksfallsförsäkring nr K 58 400.

Protokollförda Möten
Förutom årsmötet har enligt senaste årsmötets önskan dessutom ett klubbmöte avhållits. Klubbstyrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda möten förutom klubbmötet.

Göteborg 19 november 1983

PDF fil av originalet från 1983 nedan
Verksamhetsberattelse 1983