Tillbaka till 1990-1999

Verksamhetsberättelse 1995

Medlemmar
Ronin har ungefär 100 medlemmar varav 42 är röstberättigade. Det är en minskning av antalet medlemmar och röstberättigade jämfört med vårt föregående verksamhetsår.

Träningsverksamhet
Träningen har bedrivits i Ånässkolans Gymnastiksal. För gulbältesgraderade och uppåt har träningen skett på tisdagar och torsdagar. Nybörjare tränar på onsdagar och barngruppen har tränat på tisdagar före vuxengruppen. Under höstterminen har vi haft en nybörjargrupp för barn. Träningen har haft ett uppehåll under 3 veckor då det har varit kommunalarbetarstrejk. Dessutom har lokalen fräschats upp under vår och sommar. Detta gjorde att vi fick träna i Lundenskolan under maj och att vi kom igång lite senare än vanligt på höstterminen.

Klubbens styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande: Antonio Nicoletti
Kassör: Åke Oskarsson
Sekreterare: Camilla Jonshede
Suppleanter: Linda Lundqvist och Stefan Linnarsson

Träningsläger
Klubben har under året ordnat ett stort läger i januari för klubbens medlemmar och inbjudna gäster. Detta läger ägde rum i Önneredsskolan för femte året i rad. Vi har dessutom haft 3 bältesläger under räkenskapsåret. Klubben har varit representerad på ett antal läger bl.a. i Hjörring, Kungälv, Risör, Klippan, Halmstad och Svenljunga.

Ekonomi
Avgifterna har under hösten höjts för att kunna kompensera ökade kostnader. Aktivitetsbidrag och verksamhetsbidrag som sökts har beviljats. Trots detta har Ronin under verksamhetsåret gått med förlust. Detta beror främst på ökade hyreskostnader, bortfall av lotteri inkomster, lägre bidrag samt låg försäljning av kompendier och T-shirts.

Graderingar
Under året har 25 klubbmedlemmar testats och godkänts. De flesta testerna sker under våra två testmånader maj och december.

Utbildning
Under året har en aspirant gått kurser i Idrottsskador, Massage och Tejpning.

Kompendier
Under räkenskapsåret har medlem som graderats fått köpa ett kompendium till nästa bältesgrad. Detta skall förhoppningsvis minska på det lager osålda kompendier som klubben har.

Protokollförda möten
Styrelsen har under året haft 4 protokollförda möten. Förutom årsmötet har klubben haft ett klubbmöte i november. Även detta möte är protokollfört.

Styrelsen Göteborg november 1995