Tillbaka till 1978-1989

Verksamhetsberättelse 1987

För Jiujitsuklubben Ronins tionde verksamhetsår vill styrelsen lämna följande berättelse.

Medlemmar
Klubben har vid pass 142 medlemmar av vilka 66 är röstberättigade.

Träningsverksamhet
Träningen bedrivs, som vanligt i Ånässkolan. För de graderade klubbmedlemmarna sker träningen tisdagar och torsdagar och för nybörjare på onsdagarna. Vår Frölundaavdelning har inte startat någon nybörjargrupp under hösten utan bedriver endast fortsättningskurs. I Västra Frölunda är det enbart ungdomar i åldern 13 till 16 år som tränar. Likt förra året bedrivs arnis träning under tisdagseftermiddagar i klubbens regi.

Klubbens instruktörer åtnjuter regelbunden utbildning. Under arbetsåret har samtliga instruktörer och instruktörsaspiranter genomgått utbildning i Hjärt- Lungräddning i klubbens regi. Utbildning i sjukvård, idrottsskador o.s.v. sker fortlöpande.

Klubbens styrelse
Under verksamhetsåret 1987 har styrelsen haft följande utseende:
Ordförande: Antonio Nicoletti
Kassör: Åke Oskarsson
Sekreterare: Pe-O. Ihrelius
Suppleanter: Annie Doggwiler och Monika Fagevik-Olsén den senare ersatt av Florian Tallian Jr vid klubbmötet i maj då Monika av personliga skäl drog sig tillbaka.

Träningsläger
Under året har klubben ordnat träningsläger för såväl egna som inbjudna tränande. Klubbmedlemmar har i rätt betydande omfattning besökt läger ordnade av andra klubbar. Läger i Danmark verkar vara de som lockar de flesta deltagarna.
För klubbens svartbälten och andra klubbars svartbälten har RONIN stått som värdklubb till ett antal dagsläger med Jimmy Yamaue som gästinstruktör. Dessa läger har tillfört klubbens instruktörer många nya idéer.

Klubbens jubileumsläger kommer inte att infalla under verksamhetsåret men förtjänar dock att nämnas i detta sammanhang. Det kommer att äga rum sista veckoslutet i januari 1988 och hållas i Flatåsskolan dit vi kommer att inbjuda ett flertal tränande. Vi räknar med minst 150 på mattan.

Även vår arnis sektion har haft egna träningsläger och deltagit i andra föreningars. Främst är det Uno Feldthusen och Johan Skålberg som representerat klubben.

Ekonomi
Medlemsavgiften i JK RONIN har även detta år varit oförändrad, 25 kronor. Även träningsavgiften 350 kr ligger kvar på fjolårets nivå. Årets nybörjare betalar 195 kr men eftersom höstterminen är kortare än vårterminen ingår ett fyratimmars helgläger i höstterminsavgiften.

Aktivitets- och verksamhetsbidrag har sökts och beviljats klubben och givit kassan ett mycket gott tillskott. Välgörande för kassan har utan tvivel även klubbens lotterier varit.

Graderingar
Ett antal av klubbmedlemmarna har under året graderats av vilka Antonio Nicoletti, som graderats till andra dan bör omnämnas samt Johan Skålberg, som i november 1986 graderades till svart bälte, första dan och därigenom blev klubbens fjortonde svartbälte genom tiderna!

Protokollförda möten
Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten .Svartbältesrådet har under samma tid haft treprotokollförda möten. Förutom årsmötet har klubben enligt sina stadgar avhållit två klubbmöten. Även dessa protokollförda.

Göteborg 22 november 1987

PDF fil av originalet från 1987 nedan
Verksamhetsberattelse 1987