Tillbaka till 1978-1989

Verksamhetsberättelse 1988

För Jiujitsuklubben Ronins elfte verksamhetsår vill styrelsen lämna följande berättelse.

Medlemmar
Klubben har ungefär 130 medlemmar av vilka 55 är röstberättigade. Detta är en minskning jämfört med vårt föregående verksamhetsår.

Träningsverksamhet
Sedan åtskilliga år tillbaka bedrivs träningen på Ånässkolan. För graderade klubbmedlemmar sker träningen tisdagar och torsdagar med start kl. 1900. Nybörjare tränar onsdagar. Ungdomsgruppen i Frölunda består även i år endast av en fortsättningskurs. Klubbens arnis sektion bedriver sin verksamhet under tisdagskvällar. Arnis gruppens medlemmar ökar stadigt i antal.

Även detta verksamhetsår utbildas våra instruktörer fortlöpande. Fyra av instruktörerna har genomgått idrottsskadekurs grundkurs. Två av instruktörerna fortsättningskursen. Annan utbildning sker fortlöpande.

Klubbens styrelse
Klubbens styrelse har under verksamhetsåret haft följande utseende:
Ordförande: Antonio Nicoletti
Kassör: Åke Oskarsson
Sekreterare: Pe-O. Ihrelius
Suppleanter: Annie Doggwiler och Florian Tallian Jr

Träningsläger
Klubben har under året ordnat ett antal träningsläger för såväl egna som inbjudna tränande. Nämnas bör vårt jubileumsläger i januari. Ett mycket lyckat läger med gäster från Norge, Danmark samt en stor mängd klubbar från västra och södra delarna av vårt land. På 450 m2 matta tränade drygt 150 personer i två dagar. Klubben hoppas på att kunna stå som värd för ett liknande läger även kommande år.

Dessutom har klubben genomfört ett antal bältesläger. Enbart för egna och inbjudna svartbälten ordnar klubben regelbundet utbildningsläger under ledning av Jimmy Yamaue.

Arnis-sektionen har även den ordnat läger för sina och andra klubbars medlemmar.

Många av våra klubbmedlemmar i såväl jiujitsu- som arnis-sektionerna har varit flitiga gäster på andra klubbars läger. Mest besökare får som vanligt det årligen återkommande danmarkslägret.

Ekonomi
Avgifterna har i stort legat kvar på tidigare nivå. En viss justering har dock skett. Aktivitets- och verksamhetsbidrag har sökts och beviljats klubben.
Klubben har fortfarande förmånen att få vara med i ett större lotteri. Bidragen och lotterierna är grundläggande för klubbens ekonomi. Vårt jubileumsläger bidrog verksamt till att klubbens rätt ansträngda ekonomi kom på fötter.

Graderingar
Ett antal lägre graderingar har inrapporterats till styrelsen. Vid januarilägrets avslutning graderades Uno Feldthusen till femte dan i jiujitsu.

Uno Feldthusen och Johan Skålberg har under hösten graderats till svart bälte första dan i arnis. Detta är så vitt styrelsen känner till de två första svartbältena i arnis i vårt land.

Protokollförda möten
Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten. I samband med januarilägret hade styrelsen ett antal ej protokollförda arbetsmöten. Svartbältesrådet har under verksamhetsåret haft tre protokollförda möten. Förutom årsmötethar klubben enligt sina stadgar haft två klubbmöten. Ett i november och ett i maj. Även dessa möten är protokollförda.

Göteborg 17 november 1988

PDF fil av originalet från 1988 nedan
Verksamhetsberattelse 1988